Pozwolenia wodnoprawne – wszystko co powinieneś wiedzieć

pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna, która upoważnia do szczególnego korzystania z wód od do wykonywania urządzeń wodnych. 

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne?

Według artykułu 389 oraz 390 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na:

 • usługi wodne,
 • rekultywację wód podziemnych albo wód powierzchniowych,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • zabudowę potoków górskich i kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych – regulacja wód,
 • gromadzenie na obszarach, które są szczególnie zagrożone powodzią ścieków, środków chemicznych, odchodów zwierzęcych oraz innych materiałów zagrażających czystości wody,
 • umieszczanie na obszarach, które są szczególnie zagrożone powodzią nowych obiektów budowlanych (w tym i domów jednorodzinnych) oraz nowych przedsięwzięć powyżej stu osiemdziesięciu dni,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • zmianę ukształtowania terenu, który wpływa na warunki przepływu wód.

Jakie urządzenia wodne wymagają pozwolenia?

 • obiekty energetyki wodnej,
 • obiekty, które służą do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
 • stałe urządzenia, które służą do połowu ryb lub pozyskiwania innych stworzeń mieszkających w wodzie,
 • stawy,
 • obiekty piętrzące, przeciwpowodziowe oraz regulacyjne,
 • urządzenia, które służą do chowu ryb oraz innych stworzeń wodnych w wodach powierzchniowych,
 • mury oporowe, mola, pomosty, przystanie, nabrzeża oraz bulwary,
 • sztuczne zbiorniki mieszczące się na wodach płynących,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych.

Natomiast zgodnie z artykułem 395 pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

 • holowanie oraz spław drewna,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
 • rozbiórka, przebudowa, odbudowa labo rozbudowa urządzeń pomiarowych należących do służb państwowych,
 • hamowanie odpływu wody z drenarskich obiektów,
 • trzymanie wody w rowach,
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych, których ilość w ciągu dwudziestu czterech godzin nie przekracza pięciu metrów sześciennych,
 • pobór wód oraz ich odprowadzanie w związku z wykonywaniem odwiertów albo otworów strzałowych w celu badań sejsmicznych,
 • wykonanie niezbędnych oraz pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi,
 • uprawianie żeglugi na drogach wodnych śródlądowych,
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych (na przykład budowa studni).

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne wydają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich lub dyrektorzy zarządów zlewni Wód Polskich – zależnie od celu pozwolenia. Jeżeli chodzi o inwestorów prywatnych, takie zaświadczenie wydaje zazwyczaj dyrektorzy zarządów zlewni.

Co zawiera pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne poza celem urządzeń wodnych, zakresem korzystania wód oraz warunkami wykonywania uprawnienia może zawierać również:

 • zakazy wykonywania czynności mogących negatywnie wpłynąć na gospodarkę wodną,
 • termin, w którym rozpocznie się korzystanie z wód,
 • obowiązki związane ochroną zasobów środowiska.

Pozwolenie wodnoprawne ważne jest maksymalnie trzydzieści lat od wydania ostatecznej decyzji. Wyjątkiem jest:

 • wydobywanie z powierzchniowych wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów – ważność maksymalnie pięć lat,
 • wykonywanie urządzeń wodnych, regulacji wód oraz robót, które mają wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – brak określonego czasu,
 • wprowadzanie ścieków do wód albo do ziemi – ważność maksymalnie dziesięć lat.

Jeżeli pozwolenie jest na wybudowanie budynku, a prace nie rozpoczną się w czasie trzech lat od jego wydania, traci ono ważność.

Ile trzeba zapłacić za pozwolenie?

Opłata za pozwolenie wodnoprawne zgodnie z artykułem 398 ustawy 3 wynosi 221 złotych i 34 groszy. Natomiast w przypadku większej liczby pozwoleń, które nie są ze sobą tożsame rodzajowo, koszt pozwolenia mnoży się przez ich liczbę. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 4426 złotych i 80 groszy.

Kwotę należy wnieść na rachunek bankowy Wód Polskich. Dowód zapłaty powinno się dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku odrzucenia wniosku cała kwota wraca na konto bankowe wnioskodawcy.

Opłata w przypadku urządzenia wodnego wykonanego bez niezbędnego pozwolenia wynosi 4426 złotych i 80 groszy.

Ewentualna dodatkowa opłata za pełnomocnictwo kosztuje 17 złotych.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne, aby je uzyskać. Bez niego nie zostanie wydane. Do każdego wniosku powinno się dołączyć:

 • operat wodnoprawny – sporządza się go pisemnie w formie graficznej oraz opisowej. Konieczne jest dostarczenie go na elektronicznym nośniku danych w postaci dokumentu tekstowego oraz plików w formie plików typu rastrowego (na przykład PNG, JPG, PDF, GIF, TIFF). Sporządzenie operatu nie jest tak łatwe, jak się może wydawać. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele firm, które specjalizują się w ich wykonywaniu.
 • wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy (w razie konieczności),
 • ocenę wodnoprawną (w razie konieczności),
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych (w razie konieczności),
 • dokumentację hydrogeologiczną (w razie konieczności),
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie konieczności),
 • projekt instrukcji (w razie konieczności),
 • dowód zapłaty,
 • pełnomocnictwo (w razie reprezentowania przez pełnomocnika).

Na decyzję czeka się przeważnie do miesiąca. Jednak w niektórych przypadkach czas ten może przedłużyć się do dwóch miesięcy. O ewentualnych opóźnieniach informuje jednostka Wód Polskich.

Wniosek można złożyć w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej, zarządzie zlewni, nadzorze wodnym lub w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas wizyty w urzędzie lub listownie.

Wzór pozwolenia wodnoprawnego, wniosku oraz niezbędna załączniki można odnaleźć na oficjalnej stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich.

Kiedy wniosek może zostać odrzucony?

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne może zostać odrzucone, gdy projekt narusza:

 • bezpieczeństwo ludzi, środowiska, dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków,
 • ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 • ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy,
 • ustalenia planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów będących pod ochroną,
 • ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 • ustalenia planu dotyczącego zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • ustalenia programu, który chroni wody morskie.

Informacja prawna

Wpisy, które mogą Cię zainteresować:

piekarnik

Przypalony piekarnik? Czyszczenie może okazać się banalne!

Czyszczenie przypaleń z piekarnika jest jedną z tych prac domowych, z którymi z powodzeniem można poradzić sobie naturalnymi sposobami. Wystarczą środki dobrze znane każdemu, kto miał do czynienia z ekologicznym i oszczędnym sprzątaniem. Większość z nas ma je zwykle zawsze w domowej spiżarni lub w łazience. Środki do czyszczenia kontra ekologiczne sprzątanie Dlaczego warto szukać […]

Pompa ciepła w starym domu – czy jest możliwa i opłacalna?

Pompa ciepła w starym domu może przynieść tyle samo korzyści, co w przypadku nowych obiektów mieszkalnych. Aby tak było, należy jednak pamiętać o dostosowaniu budynku do nowszej technologii grzewczej. Wszystko po to, by działanie pompy było optymalne, a uzyskane ciepło nie zostało szybko utracone. Teoretycznie nie ma żadnych przeciwwskazań, by zamontować pompę ciepła w wiekowym […]